Zapraszamy wszystki naszych członków na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE w dniu 21.04.2023 o godz. 14:45 (I termin) lub 15:00 (II termin). Miejsce: Klub „Śrubka”

Porządek Obrad:

1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego, z-ce przewodniczącego i sekretarza)

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie sprawozdań:

    – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r

    – Informacja o stanie finansów za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022r

    – Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,

b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpoczęcie wyborów:

a) zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu

b) zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej,

c) wybór 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej,

6. Głosowanie

7. Sporządzenie i odczytanie protokołu przez Komisję Skrutacyjną

8. Ukonstytuowanie się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

9. Przemówienie nowo Wybranego Prezesa

10. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.