STATUT ŻUTW – proponowana zmiana

Do zaproponowanych i zaakceptowanych na ostatnim Walnym Zebraniu Członków ŻUTW (29.09.2020r.) zmian w Statucie ŻUTW Zarząd proponuje nanieść jeszcze jedną poprawkę dotyczącą paragrafu § 20 :

Dotychczasowa treść ustępu 1 punkt b w § 20 Statutu

1.Uchwalenie lub zmiana statutu:

b) wymagają bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Uniwersytetu.

  Otrzymuje brzmienie:

1.Uchwalenie lub zmiana statutu:

b) wymagają bezwzględnej większości głosów Członków Zwyczajnych Uniwersytetu.

Galeria zdjęć

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.