WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŻUTW – 06.07.2021r. godz.16:00

Zapraszamy wszystkich  na Zwyczajne Walne Zebranie Członków ZUTW  w dniu 06.07.2021r  tj. wtorek o godz. 16:00 I termin lub 16:15 II termin.
1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania        (przewodniczącego, z-ce przewodniczącego i sekretarza)
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdań:
            – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r
           – Informacja o stanie finansów za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r
         –  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań wraz  z wnioskiem w sprawie absolutorium.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
        a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,
         b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
        c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
        d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie ŻUTW
5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.
6. Zakończenie obrad.

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.