WALNE ZEBRANIE ZWYCZAJNE CZŁONKÓW ŻUTW – 12.04.2019r; godz15:45

Zapraszamy Wszystkich Członków ŻUTW na coroczne Walne Zebranie Zwyczajne ($14 ust.3b Statutu ŻUTW), które odbędzie się w dniu 12.04.2019r o godz. 15:45 (I termin) lub 16:00 (II termin).

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania 

(przewodniczącego i sekretarza)

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie sprawozdań:

      – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 21 kwiecień 2018 do 12 kwietnia 2019r

      – Sprawozdanie finansowe, składającego się z:

            * rachunku wyników za rok 2018

            * bilansu na dzień 31.12.2018r

            * informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego. 

      –  Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań wraz z

          wnioskiem w sprawie absolutorium.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

–  przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,

–  przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

–  udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.

6. Zakończenie obrad.

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.