Zebranie Sprawozdawcze – 29.09.2020r, godz.15:00

PORZADEK OBRAD:
1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania
  (przewodniczącego, z-cy przewodniczącego i sekretarza)
2.Przyjęcie porządku obrad
3. Przedstawienie sprawozdań:
 – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r
 Sprawozdanie finansowe za ten okres, składającego się z:
           * rachunku wyników za rok 2019r
           * bilansu na dzień 31.12.2019r
           * informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego. 
– Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny   sprawozdań wraz  z wnioskiem w sprawie absolutorium.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,
    b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
    c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
    d) podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie ŻUTW
5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski i ewentualna dyskusja.
6. Zakończenie obrad

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.