Zebranie Sprawozdawcze – 12.04.2024r godz. 14:45

Zarząd ZUTW zaprasza w dniu 12.04.2024r na godz: 14:45 (I termin) lub 15:00 (II termin) na coroczne zebranie sprawozdawcze z działalności ŻUTW. 

Porządek obrad:

1.Otwarcie zebrania i wybór prezydium Walnego Zebrania (przewodniczącego, z-ce przewodniczącego i sekretarza)

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przedstawienie sprawozdań:

    – Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r

    – Informacja o stanie finansów za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023r

    –  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeglądu i oceny sprawozdań wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

    a) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności,

    b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego,

    c) udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

5. Sprawy organizacyjne, wolne wnioski

6. Zakończenie obrad.

Copyright © 2012 Żywiecki Uniwersytet 3 Wieku.

Wszelkie prawa zastrzeżone.